Schedule: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ขอเชิญร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล

ขอเชิญร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล

อ่านรายละเอียด
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

1. ข้อมูลเบื้องต้น โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สุนัขยังคงเป็นสัตว์นาโรคที่สาคัญที่สุดในประเทศไทย ในปีหนึ่งๆ มีคนถูกสุนัขกัดในประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคน ส่วนหนึ่งของคนที่ถูกกัดจะมารับบริการดูแลรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข การตัดสินใจให้วัคซีนและ/หรือ อิมมูโนโกลบุลิน ป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งสาคัญ เพราะถ้าหากผู้ป่วยสัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องทาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ การบริการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแพทย์ต้องพิจารณาและวินิจฉัยในการสัมผัส ประวัติของสัตว์ที่สัมผัส สาเหตุที่ถูกสัตว์กัด ก่อนที่จะให้การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม บาดแผลที่อยู่ตาแหน่งที่สาคัญ เช่น ใบหน้า ต้องการความรวดเร็วในการรักษาด้วย มิฉะนั้นอาจไม่ทันต่อการหยุดยั้งโรค นอกจากแพทย์ผู้ให้การรักษาจะต้องรักษาอย่างรอบคอบแล้ว ระบบการเตรียมเวชภัณฑ์วัคซีน และอิมมูโนโกลบุลิน ต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือรู้แหล่งที่จะขอยืมมาใช้ก่อน นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นที่จะปกป้องชีวิตคนไข้ การดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าหรือสงสัยว่าสัมผัส การสัมผัส หมายถึง การถูกกัด ข่วน หรือน้าลายกระเด็นเข้าบาดแผลหรือผิวหนังที่มีรอยถลอก หรือถูกเลีย จมูก ตา หรือกินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์หรือผู้ป่วยที่ได้รับการพิสูจน์หรือสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงกรณีที่สัตว์หนีหาย และสัตว์ไม่ทราบประวัติ การวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการสัมผัส หากผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามีบาดแผล ต้องรีบปฐมพยาบาลแผลทันทีก่อนดาเนินการขั้นอื่นๆ ต่อไป ประวัติของการสัมผัส ใช้แบบฟอร์มการซักประวัติผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งแยกได้เป็น 3 […]

อ่านรายละเอียด
คำแนะนาโรคอีสุกอีใสในเด็ก

คำแนะนาโรคอีสุกอีใสในเด็ก

1. ข้อมูลเบื้องต้น โรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวที่ทาให้เกิด งูสวัด ติดต่อได้ด้วยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน หรือโดยการสัมผัสตลอดจนการใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นอีสุกอีใส หรืองูสวัด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หรือที่นอน โดยปกติจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยทั่วไป โรคอีสุกอีใสมักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนเช่นเดียวกับหัด แต่ก็พบได้ประปรายตลอดทั้งปี โดยมากจะพบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี รองลงมาจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 1-4 ปี กลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาว ตามลาดับ อาการของโรค ในเด็กจะมีไข้ต่า อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนใหญ่มักมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัด ขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆ กับวันที่เริ่มมีไข้หรือ 1 วันหลังจากมีไข้ ในระยะแรกจะขึ้นผื่นแดงราบก่อน ต่อมากลายเป็นตุ่มนูน มีน้าใสๆ อยู่ข้างใน และมีอาการคันอีก 2-4 วันต่อมาก็จะตกสะเก็ด ผื่นและตุ่มเหล่านี้จะขึ้นตามไรผมก่อน แล้วจะกระจายไปตามใบหน้า ลาตัวและแผ่นหลัง บางคนมีตุ่มใสขึ้นในช่องปาก ทาให้ปากและลิ้นเปื่อย จะเกิดอาการเจ็บคอ บางคนอาจไม่มีไข้มีเพียงผื่น และตุ่มขึ้นเท่านั้น ผื่นขึ้นมากที่สุดที่ใบหน้าและลาตัว เด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ […]

อ่านรายละเอียด
การผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

โรคอุจจาระร่วงในเด็ก

1. ข้อมูลเบื้องต้น โรคอุจจาระร่วง คือ อะไร โดยทั่วไป ถ้าถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง หรือมากกว่า ถ่ายเป็นน้้า เป็นมูกเลือด 1 ครั้ง หรือมากกว่า/ วัน ถือว่าเป็นอุจจาระร่วง แต่เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ ถ่ายสีเหลืองทอง เหลวนิ่มวันละ 4-5 ครั้ง บางครั้งมีกลิ่นเปรี้ยว น้้าหนักของเด็กเพิ่มขึ้นดีไม่ใช่อุจจาระร่วง 2. ทางเลือกอื่น สาเหตุ : ส่วนใหญ่ เกิดจากการรับประทาน นม น้้า หรืออาหารที่ปนเปื้อนเข้าไป ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต และเชื้อรา ส่วนน้อย เกิดจากภาวะไม่ติดเชื้อ อาทิเช่น ย่อยอาหารบกพร่อง/ ภาวะล้าไส้สั้น/ ยาปฏิชีวนะบางชนิด ฯลฯ 3). ความเสี่ยงและผลข้างเคียง อันตรายของโรคอยู่ที่ไหน การเสียน้้าเกลือแร่ออกไปมาก และรวดเร็ว ท้าให้เด็กเกิดภาวะขาดน้้า มีอาการ อ่อนเพลีย -> อ่อนเพลียมาก […]

อ่านรายละเอียด
การผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

การผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย

1. ข้อมูลเบื้องต้น การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นการตัดหนังหุ้มปลายของอวัยวะเพศออก ในกรณีที่มีการอักเสบและปัสสาวะลาบากและยังช่วยลดอัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ปัจจุบันนิยมขลิบกันมากขึ้น เนื่องจากพบว่าโอกาสติดโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ลดลงและอัตราการเกิดมะเร็งองคชาติซึ่งพบน้อยมากอยู่แล้วลดลง 2. ทางเลือกอื่น ประมาณ 90% ของทารก เมื่ออายุครบ 5 ปี หนังหุ้มปลายที่ไม่ได้ขลิบจะสามารถรูดขึ้นได้ ทารก เพศชายเหล่านี้ การรูดทาความสะอาดทุกครั้งเวลาอาบน้าเป็นสิ่งที่สาคัทที่พึงปิิบัติ 3. ความเสี่ยงและผลข้างเคียงของการตรวจรักษา ห้ามทาในรายที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ และไม่ควรทาในรายที่มีอวัยวะเพศส่วนปลายผิดปกติ เช่น รูเปิดของท่อปัสสาวะอยู่ผิดที่ อาจมีเลือดออก อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ 4. การปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด แพทย์ประเมินกรณีที่มีความผิดปกติเช่น รูเปิดของท่อปัสสาวะอยู่ผิดที่และประมาณความยาวของอวัยวะเพศว่ายาวเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกาหนด ก่อนทาการขลิบ แพทย์จะให้ยาชาเฉพาะที่ การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด จัดท่านอนหงาย สังเกตอาการบวมแดง เลือดออกผิดปกติ สังเกตการณ์ขับถ่ายปัสสาวะ เปลี่ยนผ้าอ้อม หรือ Diapers บ่อย ๆ ทาแผลเปลี่ยนก๊อซทุกวัน

อ่านรายละเอียด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ทุกปัญหาด้านสุขภาพเราช่วยคุณได้...กรุณาอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา